هتل کانیار

مشخصات پروژه

نام پروژه
هتل کانیار،
نوع دیوار پوش
کاغذ دیواری،
کاربرد
تجاری،
نوع پروژه
اجرا،
نوع بهسازی
بازسازی،