فرم درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی

نام و نام خانوادگی

آدرس دفتر

آدرس واحد ساخت

تلفن تماس

تلفن مستقیم متقاضی

مدارک مورد نیاز

لیست کارهای انجام شده

پروانه کسب یا مجوز واحد صنفی

لیست ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی

لیست پرسنل بیمه شده و سوابق کاری آنها